måndag 9 november 2015

ข่าว บีบีซีไทย - BBC Thai .../Second Thailand lese majeste detainee dies in military custody

บีบีซีไทย - BBC Thai -
Second Thailand lese majeste detainee dies in military custody

A fortune-teller accused of insulting the Thai royal family dies, the second such suspect to lose his life in military custody in as many…
bbc.in
รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai
ราชทัณฑ์แถลงเหตุ ชี้ “หมอหยอง” ป่วยตายเพราะเชื้อที่มีความรุนแรง ยืนยันตั้งกรรมการสอบและต้องมีการไต่สวน
กรมราชทัณฑ์ได้ออกคำชี้แจงลงวันที่ 9 พ.ย.กล่าวถึงรายละเอียดการเสียชีวิตของนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือหมอหยอง ผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา 112 คำชี้แจงกรมราชทัณฑ์กล่าวว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะนายสุริยันมีอาการไม่สบายตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พ.ย. จนเมื่อวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.เจ้าหน้าที่เวรรักษาการได้ไปตรวจห้องขังและพบว่า นายสุริยั...
คลิก-อ่านต่อ
รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai
โปรดเกล้าฯ ถอดยศรองผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และเรียกคืนเครื่องราชฯ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง แอบอ้างพระราชกระแสหาประโยชน์ให้ตัวเอง
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ปลด พลตรี พิสิฐศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ออก...จากราชการ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งพักราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกระด้างกระเดื่อง ขัดพระราชบัณฑูร ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา แอบอ้างพระราชกระแส ใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเป็นภัยต่อความมั่นคงสถาบัน
ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และข้อ ๒ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลาที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar