fredag 19 augusti 2011

ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวียสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วประเทศ

ขอสนันสนุนการก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง  เป็นความคิดริเริ่มที่ดีเหมาะสมกับสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ในสังคมตามหลักของปรัชญาที่ว่า สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงก็เป็นไปตามกฏเกนฑ์ธรรมชาตินี้  คือมีการเริ่มต้นและพัฒนาจากต่ำไปหาสูง  จากความเป็นไปได้สู่ความเป็นจริง  การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมทุกระดับโดยไม่ผิดต่อกฏหมาย  เหมือนกับการจัดตั้งสมาคมหรือตั้งพรรคการเมือง ย่อมเป็นสิทธิที่ควรมีควรได้ของมนุษย์ในสังคมทุกชนชั้น
การที่คนเสื้อแดงก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมาเป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของสังคมในระดับรากหญ้า จะเป็นองค์กรที่ช่วยให้ความรู้อบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้รับรู้ถึง สภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันของสังคมไทย เรียนรู้ถึงสภาพการอยู่ร่วมกันด้วยหลักการของประชามติ หรือประชาธรรม ที่มีการเคารพในสิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงจะสามารถพัฒนาและขยายไปเป็นองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นในระดับตำบล  อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัดทั่วประเทศ
แนวความคิดหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นความคิดริเริ่มที่ทำให้เกิดมีระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในสังคม  สามารถปฏิบัติได้ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง  การบริหารจัดการท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือร่วมมือกับองค์กรของรัฐ  โดยฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายที่มีแนวคิดเพื่อประชาธิปไตยทุกกลุ่มทุกองค์กรจะสามารถเลือกตัวแทนของตนเข้าไปมีส่วนบริหารได้ ในทุกภาคส่วนของสังคม
วิวัฒนาการของประชาธิปไตยต้องเริ่มจากสังคมรากหญ้าค่อยๆพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากต่ำไปสูง  เพราะประชาชนในระดับรากหญ้าหรือระดับพื้นฐานของสังคมย่อมรู้จักความต้องการของตนเองว่าต้องการอะไร  ความต้องการเรื่องปากท้อง  มีที่ทำมาหากิน  มีที่อยู่อาศัย ความต้องการทางสังคม โดยให้มีความเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม มีการปกครองภายใต้กฏหมายเดียวกัน  ความต้องการทางด้านสาธารณสุขต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน และระบบสื่อสารอย่างเสรี  สร้างความสามัคคี  ดูแลความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน เหมือนฉันพี่น้องตามหลักของประชาธิปไตยหรือประชามติ
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงจะสามารถดูแล และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนรากหญ้าได้อย่างทั่วถึง เพราะประชาชนในหมู่บ้านท้องถิ่นแต่ละคนแต่ละครอบครัวย่อมรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สามารถดูแลและรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง  มีการสอดส่องไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาก่อกวนทำลายหรือทำร้ายคนในหมู่บ้านเสื้อแดงได้  ป้องกันโจรผู้ร้ายป้องกันยาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมและลูกหลานของหมู่บ้าน  ดูแลเรื่องการศึกษาในโรงเรียนไปจนกระทั่งตรวจสอบการคดโกงคอรัปชั่นในหมู่ข้าราชการปกครองในระดับท้องถิ่น ตลอดจนถึงพวกแกนนำที่เป็นนักฉวยโอกาสที่ทำนาบนหลังคน พวกที่รับใช้เจ้าที่ทำการขัดขวางวิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงยังเป็นพื้นฐานสำหรับให้การศึกษายกระดับความรู้ความเข้าใจและมีการตื่นตัวทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคมและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของหมู่สมาชิกฝ่ายประชาธิปไตยให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในทุกระดับทั่วประเทศ
เราจึงขอสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการขยายจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย
Thai  Democratic Movement  In Scandinavia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar