söndag 21 september 2014

ขำขัน กับ เรื่องเบาๆ เพื่อ ผ่อนคลายอารมณ์รูปภาพของ พารา อาภาวิรม

ประชาชนไทย ๖๗ ล้านคน เป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ต้องเชื่อมั่นในตนเอง อย่าอ่อนแอท้อแท้ ช่วยกันกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าลุกขึ้นช่วยเหลือตัวเอง อย่ายอมจำนนกับสังคมที่เจ็บป่วยเกินจะเยียวยา อย่าลืมว่ามนุษย์คือผู้สร้างสังคมและมนุษย์คือผู้ทำลายสังคมเหมือนกัน....60 นักวิชาการ จาก 16 สถาบัน ประณาม คสช. คุกคามอาจารย์-นักศึกษา

นักวิชาการ 60 คนจากมหาวิทยาลัย 16 แห่งทั่วประเทศ ออกจดหมายเปิดผนึกประณามทหาร-ตำรวจ ที่ใช้กำลังเข้ายุติงานเสวนาวิชาการ พร้อมคุมตัวนักวิชาการและนักศึกษา ถึงภายในเขตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
21 กันยายน 2557 นักวิชาการ 60 ท่านจากมหาวิทยาลัย 16 แห่งทั่วประเทศ ได้ออกจดหมายเปิดผนึกประณามการที่ทหารและตำรวจบังคับให้นักวิชาการและนักศึกษายุติงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ห้องเรียนประชาธิปไตย: บทที่ 2 การล่มสลายของเผด็จการในต่างประเทศ" ซึ่งจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมทั้งควบคุมตัวนักศึกษาและวิทยากรไปสถานีตำรวจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา  นักวิชาการกล่าวในจดหมายว่า การกระทำของทหารและตำรวจครั้งนี้เป็นการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการอย่างชัดเจน และยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง ผู้ลงนามในจดหมายยังเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หยุดคุกคามนักวิชาการและนักศึกษาโดยทันทีด้วย  นักวิชาการที่ร่วมลงชื่อประกอบด้วยอาจารย์ประจำจาก 31 คณะ 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อันธิฌา แสงชัย อาจารย์ประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงชื่อ ให้ความเห็นว่า "ข้ออ้างของเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าเขามีอำนาจเข้าควบคุมได้เพราะกฎอัยการศึกยังประกาศใช้อยู่นั้น เป็นเพียงการประกาศว่ามีอำนาจคุกคาม แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจคุกคามนั้นชอบธรรม"  ส่วน ดร.กนกรัตน์ สถิตนิรามัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหนึ่งผู้ร่วมลงชื่อ กล่าวด้วยว่า "การที่ตำรวจบังคับให้นักวิชาการต้องเซ็นเอกสารว่าจะยินยอมส่งหัวข้อการเสวนาทุกๆ ครั้งให้ทหารอนุมัติก่อนนั้น เป็นการละเมิดเสรีภาพทางวิชาการอย่างชัดเจน งานวิชาการที่เนื้อหาถูกควบคุมนั้นไม่เรียกว่าเป็นงานวิชาการที่แท้จริง"

๐๐๐๐
จดหมายเปิดผนึกประณามการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ
21 กันยายน 2557
เรื่อง ประณามการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและการควบคุมตัวอาจารย์และนักศึกษา 
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้มีทหารและตำรวจเข้าบังคับนักวิชาการและนักศึกษา ให้ยุติงานเสวนาวิชาการ "ห้องเรียนประชาธิปไตย: บทที่ 2 การล่มสลายของเผด็จการในต่างประเทศ" ซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากนี้ทหารและตำรวจยังได้ควบคุมตัวนักศึกษาที่จัดงาน รวมทั้งวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ  และ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ไปที่สถานีตำรวจนครบาลคลองหลวง 
เราในฐานะนักวิชาการ ขอประณามการกระทำของทหารและตำรวจ ที่ใช้อำนาจคุกคามนักศึกษาและนักวิชาการถึงในพื้นที่มหาวิทยาลัย การกระทำดังกล่าวคุกคามสิทธิเสรีภาพทางวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง 
ข้ออ้างที่ว่ากฎอัยการศึกยังประกาศใช้อยู่นั้นเป็นเพียงการประกาศว่าทหารและตำรวจมี "อำนาจ" จะคุกคามได้ แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจคุกคามนั้นชอบธรรม ส่วนข้ออ้างที่ว่างานเสวนาวิชาการนี้อาจกระทบต่อความมั่นคงนั้นก็เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น การจัดเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเมือง ไม่ว่าจะการเมืองในประเทศหรือการเมืองต่างประเทศ เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง และที่ผ่านๆ มาก็ไม่เคยปรากฏเลยว่างานเสวนาวิชาการลักษณะนี้กระทบต่อความมั่นคง ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ 
เราขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หยุดใช้อำนาจคุกคามนักวิชาการและนักศึกษา และหยุดคุกคามเสรีภาพในทางวิชาการ หากสิทธิพื้นฐานอย่างสิทธิในการแลกเปลี่ยนทางปัญญาในสถานศึกษายังไม่ได้รับการเคารพ เราก็ย่อมไม่มีทางหวังได้เลยว่าประเทศไทยภายหลังการปฏิรูปของ คสช. จะเป็นประเทศที่เคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชน  
 
รายนามนักวิชาการที่ลงชื่อ (ตามตัวอักษร): 

1.  ดร.กนกรัตน์ สถิตนิรามัย, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.  ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.  คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.  ผศ.ดร.คำแหง วิสุทธางกูร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.  ดร.จักรกริช สังขมณี, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.  จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.  ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.  ดร.ชนิสร เหง้าจำปา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.  ดร.ชลัท ศานติวรางคณา, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. ดร.ณรงค์ อาจสมิติ, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
12. ณภัค เสรีรักษ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
13. ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. ดร.ธร ปีติดล, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. ธาริตา อินทนาม, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. ธานินทร์ สาลาม, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
18. รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. นพพร ขุนค้า, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
20. บัณฑิต ไกรวิจิตร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
21. บัณฑูร ราชมณี, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
23. ปฐม ตาคะนานันท์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. ปราชญ์ ปัญจคุณาธร, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26. ปรีดี หงษ์สตัน, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27. รศ.พงศ์จิตติมา หินเธาว์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28. พชรวรรณ บุญพร้อมกุล, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. พิพัฒน์ สุยะ, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
30. พุทธพล มงคลวรวรรณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
31. ภัทธิพงษ์ ศิริปัญญา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
32. มนวัธน์ พรหมรัตน์, สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
33. ดร.มิเชลล์ แทน, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34. ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
35. รชฏ ศาสตราวุธ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
36. ดร.ลลิตา หาญวงษ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
37. ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล, คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
38. ดร.วิโรจน์ อาลี, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39. ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
40. ศุภวิทย์ ถาวรบุตร, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
41. ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42. สมัคร์ กอเซ็ม, ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43. ดร.สายัณห์ แดงกลม, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
44. ผศ.ดร.สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45. ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี, สถาบันศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
46. สุธิดา วิมุตติโกศล, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
48. สุรัยยา สุไลมาน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
49. รศ.ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50. อนุสรณ์ ติปยานนท์, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51. ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52. ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
53. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54. อสมา มังกรชัย, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
55. อันธิฌา แสงชัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
56. อัมพร หมาดเด็น, สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57. อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
58. ผศ.อาชัญ นักสอน, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59. เอกรินทร์ ต่วนศิริ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
60. ดร.ฮารา ชินทาโร่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

ชัดถ้อยชัดคำ พลเอกผู้นำนั่งคุมหลายตำแหน่ง กับ วาทะเด็ด "ผมไม่ได้ไปแย่งอำนาจใครมาแต่เพราะรัฐบาลเดิมไม่มีอำนาจ เราจึงมาทำแทน " ฝากให้อ่านแล้วคิดไตร่ตรอง...ดูให้ดีว่าท่านนายพลใช้วาทะในฐานะตำแหน่งไหน ประธาน คสช.หรือ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี....จะได้ไม่หลงทางกับวาทะเด็ดของ..พลเอกท่านผู้นำ....

ทำไม"มติชนสุดสัปดาห์"ฉบับนี้จึงขึ้นรูป ′พล.อ.ประยุทธ์′ และพาดปก วาทะ "ผมไม่ได้ไปแย่งอำนาจใครมา"


         


วาทะ"อำนาจ" วาทะ"ประยุทธ์"


คอลัมน์ ข่าวทะลุคน (ข่าวสดออนไลน์)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลั่นไว้ในวันรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558-2562 ของนักศึกษา วปอ. รุ่นปี 2556

"ผมไม่ได้แย่งอำนาจใครมา แต่เพราะรัฐบาลเดิมไม่มีอำนาจ เราจึงมาทำแทน"

นายกรัฐมนตรีผู้มาจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระบุด้วยว่า

ต้อง หยุดปัญหาทั้งหมดให้ได้ เหมือนหยุดเลือดที่กำลังไหล หยุดต้นไม้ที่ไม่เจริญเติบโต ต้องใส่ปุ๋ยให้งอกงาม ปรับประชาธิปไตยของประเทศให้เหมาะกับคนไทยและให้รับกับสากล

ส่วนอนาคตของชาติหากไม่ช่วยกันทำยุทธศาสตร์ จะทะเลาะและตีกันยิ่งกว่านี้ เราจะกลายเป็นที่สุดท้ายในอาเซียนและสังคมโลก

วางแผนให้ประเทศไทยยั่งยืนภายใน 1 ปี

ใครจะรับต่อก็ทำต่อไป

จึงขอให้มั่นใจในรัฐบาลและ คสช.

ชูนโยบายว่านอกจากทำก่อน ทำจริง ทำทันทีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จับต้องได้ และเกิดความยั่งยืนในอนาคต

และยังมี 3 ป. เป็นธรรม โปร่งใส ปรองดอง ให้เป็นคาถาการบริหารงานทุกภาคส่วน

"มติชนสุดสัปดาห์" ฉบับพลเอกผู้นำ

พาดปกวาทะ "ผมไม่ได้ไปแย่งอำนาจใครมา"

ชัดถ้อยชัดคำ
 
 

สี่เดือนกำลังจะผ่านไป...หลังอำมาตย์เผด็จการทรราชสั่งให้ทหารยึดอำนาจรัฐ ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งได้รัฐธรรมนูญเผด็จการชั่วคราว ได้รัฐบาลทหาร ประชาชนภายใต้กฎอัยการศึก "ถูกปิดหู ปิดตา ปิดปาก..". ไม่ต้องบอกว่าใครอยู่เบื้องหลัง!!.-ไม่ต้องบอกว่าใครอยู่เบื้องหลัง!! เริ่มขยับกันแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีคนพรรคแดนสตอเป็นตัวเชื่อมรับงานกันมาอีกเป็นทอดๆจิ๊กซอนี้ต่อกันไม่ยาก ส่วนพวกที่ไม่ชอบที่มาของบิ๊กตู่ที่ไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ต้องขยับอะไรมากนั่งดูเฉยๆก็พอไม่ต้องเหนื่อย


Foto: เดือนแรกการเป็นรัฐบาลบิ๊กตู่ส่อเค้าเป๋ไปเป๋มาหลายเรื่อง และเรื่องที่หลายๆคนไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิด มันก็เกิดแรงกระเพื่อมใน ครม.บิ๊กตู่เพราะ รมว.หลายคนถ่างขาควบเก้าอี้กันหลายคน ซึ่งผิดจากการเป็นคนดีจริยธรรมทางการเมือง 

โดยพลเอกเปรมส่งซิก รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีฯ ไล่ รมว.รัชตะ ขย่มรัฐบาลเป็นการชิมลาง เป็นที่รู้กันอยู่สายอำนาจเก่าที่ถูกสายอำนาจใหม่ยึดไปย่อมเกิดความไม่พอใจเป็นเรื่องปกติ  นับจากนี้ไปอย่ากระพริบตา #โจรสลัด


Foto: ไม่ต้องบอกว่าใครอยู่เบื้องหลัง!!  เริ่มขยับกันแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีคนพรรคแดนสตอเป็นตัวเชื่อมรับงานกันมาอีกเป็นทอดๆจิ๊กซอนี้ต่อกันไม่ยาก ส่วนพวกที่ไม่ชอบที่มาของบิ๊กตู่ที่ไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ต้องขยับอะไรมากนั่งดูเฉยๆก็พอไม่ต้องเหนื่อย #โจรสลัด
รูปภาพของ matichononline
-เรื่องนี้ก็เกิดที่ภาคใต้lördag 20 september 2014

ตอนที่10 เชิญฟังคลิปเกล็ดประวัติศาสตร์ที่เบาสมองของลุงสมชายกับป้าสมจิต เหมาะสำหรับท่านที่อยากรู้ความเป็นจริง เกี่ยวกับ : ลุงและป้ากลับไปอยู่หัวหินเพื่ออะไร ทำไมป้าสมจิตโบกมือให้พสกนิกร สาเหตุที่พระทอมไม่ยอมหวีผม ชายชุดดำและภาษีมรดกของรัฐบาลโจรประยุทธ์คลิก   https://www.youtube.com/watch?v=hB_T2adw1CA 
ลุงสมชาย ป้าสมจิต
Xomxai #10 Why the Monarch Return to Hua Hin
ลุงและป้ากลับไปอยู่หัวหินเพื่ออะไร ทำไมป้าสมจิตโบกมือให้พสกนิกร
สาเหตุที่พระทอมไม่ยอมหวีผม
ชายชุดดำและภาษีมรดกของรัฐบาลโจรประยุทธ์  คลิก
Visa mer


" ความลับแตก" ใครเป็นใครดูเอาเอง...ทนเป็นอีแอบไม่ไหวเปิดหน้าออกมาให้เห็นชัดๆ.ใครคือ"คลื่นใต้น้ำ."..มันคือไอ้เฒ่าสารพัดพิษคนเดิมอดีตเจ้าของ ฉายานักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา. วันนี้ออกมาส่งเสียงขู่คำรามมาแต่ไกลท้าทายสิงห์หนุ่มรุ่นลูกผู้ทรนง ว่าใครมันคิดบังอาจมาเทียบบารมีวัดรอยเท้าข้าต้องข้ามศพข้าไปก่อน ซึ่งไอ้เฒ่าอัลไซเมอร์อายุปาเข้าไป ๙๕ ปี ลืมไปแล้วว่ากษัตริย์ภูมิพลผู้เป็นเจ้านายได้มอบลายเซ็นยกดาบอาญาสิทธ์ให้สิงห์หนุ่มรุ่นลูกไปถือไว้ในมือแล้ว เวลานี้อำนาจทุกอย่างตกอยู่ในมือสิงห์หนุ่มและพรรคพวก ก็ได้แต่บอกไอ้เฒ่าว่าวันนี้พลาดไปเสียแล้วต๋อย... ลิเกกำลังโหมโรงเล่นกันอย่างเข้มข้น ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักมีบัลลังก์เลือดเป็นเดิมพัน คนดูอย่าเข้าใกล้เวทีประเดี๋ยวโดนลูกหลง... ....ข้าเดินได้ไม่ได้นั่งรถเข็น..ข้ายังแข็งแรง....ข้าคือผู้สั่งการ...
โดยพลเอกเปรมส่งซิก รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีฯ ไล่ รมว.รัชตะ ขย่มรัฐบาลเป็นการชิมลาง เป็นที่รู้กันอยู่สายอำนาจเก่าที่ถูกสายอำนาจใหม่ยึดไปย่อมเกิดความไม่พอใจเป็นเรื่องปกติ นับจากนี้ไปอย่ากระพริบตา
ชมคลิป "ป๋าเปรม" ร่วมงานคอนเสิร์ต TPO ตามคำเชิญ "สุกรี เจริญสุข"รูปภาพ : ชมคลิป "ป๋าเปรม" ร่วมงานคอนเสิร์ต TPO ตามคำเชิญ "สุกรี เจริญสุข" http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1411228711


   "ป๋าเปรม"  ด็อกเตอร์"ปี๊บ"คลุมหัว : "คลื่นใต้น้ำ."

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1411215469

ชมคลิปพิเศษ ที่นี่ที่เดียว..
เมื่อป๋าเปรม ห้ามนักข่าวใหญ่ ขึ้นลิฟท์
เพราะอะไร และทำไม
และเสียงหัวเราะลั่นของใคร ?

รูปภาพ : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1411215469

ชมคลิปพิเศษ ที่นี่ที่เดียว..
เมื่อป๋าเปรม ห้ามนักข่าวใหญ่ ขึ้นลิฟท์
เพราะอะไร และทำไม
และเสียงหัวเราะลั่นของใคร ?


Foto: เดือนแรกการเป็นรัฐบาลบิ๊กตู่ส่อเค้าเป๋ไปเป๋มาหลายเรื่อง และเรื่องที่หลายๆคนไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิด มันก็เกิดแรงกระเพื่อมใน ครม.บิ๊กตู่เพราะ รมว.หลายคนถ่างขาควบเก้าอี้กันหลายคน ซึ่งผิดจากการเป็นคนดีจริยธรรมทางการเมือง 

โดยพลเอกเปรมส่งซิก รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีฯ ไล่ รมว.รัชตะ ขย่มรัฐบาลเป็นการชิมลาง เป็นที่รู้กันอยู่สายอำนาจเก่าที่ถูกสายอำนาจใหม่ยึดไปย่อมเกิดความไม่พอใจเป็นเรื่องปกติ  นับจากนี้ไปอย่ากระพริบตา #โจรสลัด


เสียงสะท้อนจากคนในสังคม....ส่งตรงถึง ประธาน คสช. นายกป้ายแดงคนที่๒๙ และ รัฐบาลทหาร....อ.ปวิน จัดหนักคุณประยุทธ์ อีกแล้ว....