söndag 16 juli 2017

ประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 | ประชาไท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์” โดยมีผลยกเลิก พ.ร.บ.จัด


ให้...
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์” โดยมีผลยกเลิก พ.ร.บ.จัด
ระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 / 2484 และ 2491 โดยในมาตรา 5 กำหนดให้ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาตรา 10 ให้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar