torsdag 16 februari 2017

39 ผูัทรงคุณวุติ..???บริหารราชการแผ่นดิน(เพื่อใคร?)...

ประชาไท Prachatai.com

‘บัณฑูร ล่ำซำ-กานต์ ตระกูลฮุน-ชาติศิริ โสภณพนิช’ มีรายชื่อนั่ง ป.ย.ป. ด้านบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
เลขานุการ ป.ย.ป เผยได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิครบแล้ว 39 คน เตรียมส่งนายกลงนามแต่งตั้งภายใน 2 วัน พบรายชื่อ บัณฑูร ล่ำซำ กานต์ ตระกูลฮุน ชาติศิริ โสภณพนิช นั่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ด้านเทียนฉาย-บวรศักดิ์ คัมแบ็คอะเกน
http://prachatai.org/journal/2017/02/70126

คําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2560 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน
 
(หมายเหตุ-  อ่าน คิด  ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนายกระดับแนวคิด  ช่วยกันใช้ปัญญาเป็นอาวุธติตาม
ก้าวตามทันเกมละครการเมือง..."ปรองดองอะไร???" ของพวกชนชั้นปกครอง  อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก  นักการเมือง ( กลุ่มเดิมๆ หน้าเดิมๆ ) ลิ่วล้อที่เคยทำงานรับใช้ระบอบเก่ามาก่อนนั่นเอง.....
ถ้าคสช.มีความจริงใจจะปฆิรูปประเทศ  ทำไม??? คสช. จึงไม่เปิดกว้าง??? 
เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดก้าวหน้าทันยุคทันสมัยที่มีอยู่มากมายในสังคมไทย...ได้เข้าไปมีส่วนร่วมคิดวางนโยบายอนาคตให้ตัวเองและประเทศชาติบ้าง  ???
วันเวลาเปลี่ยน สถานการณ์ประเทศไทยวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม 
กษัตริย์องค์เก่าสวรรคต   ประเทศไทยได้กษัตริย์ใหม่  ได้สังฆราชใหม่  แต่ไร้รัฐธรรมนูญปกครองประเทศ??? 
ประเทศเต็มไปด้วยสารพัดปัญหาคนในสังคมเดิอดร้อนถ้วนหน้า  จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ..  ปัญหาขัดแย้งทางการเมือง...ปัญหาสังคมวิปริตเสื่อมสุดๆ...
ฝากให้ทุกฝ่ายยอมรับสภาพความเป็นจริงก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายเกินไป.....ด้วยความปร่ถนาดี.... )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar