lördag 6 maj 2017

บีบีซีไทย - BBC Thai

นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ว่าที่ประธานสภานิสิตจุฬาฯ คนล่าสุด บอกว่า เหตุที่เพื่อนนิสิตเลือกเขาอาจเพราะต้องการเห็น 'การเปลี่ยนแปลง' ส่วนเหตุที่เขาลงสมัครเป็นประธานสภานิสิตจุฬาฯ เพราะเห็นบ้านเมือง 'วิกฤต' และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง เขาเห็นว่าการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้หลายคนสูญสิ้นศรัทธา อยากหนีไปต่างประเทศ แม้แต่เขาเองไม่อยากอยู่

 "จุฬาฯ เป็นเครื่องสะท้อนสังคมไทยได้ในระดับหนึ่ง เพราะมีคนที่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่น มีฐานะดีกว่าคนอื่น กระเดียดไปในทางว่าถ้าฉันเป็นนิสิตจุฬาฯ ต้องไม่เหมือนประชาชนทั่วไป แต่ความจริงอีกอย่างก็คือที่นี่มีความแตกต่างหลากหลาย เคยมีคนเตือนว่าผมจะอยู่ไม่ได้ แต่ผ่านมาจนตอนนี้ผมก็อยู่ได้ และมีเพื่อนจำนวนมาก" นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ว่าที่ประธานสภานิสิตจุฬาฯ คนล่าสุด

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar