lördag 10 september 2016

กฎหมาย หลายมาตรฐาน? ทำให้สังคมไร้กฎกติกา ...คนทำผิดไม่เกรงกลัวท้าทายกฎหมาย . ที่มาของปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดในสังคม


(หมายเหตุ-การบังคับใช้กฎหมายบนความถูกต้องยุติธรรม"เด็ดขาดมาตรฐานเดียว" ใช้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายอันเดียวกันเท่านั้น    สังคมจึงจะพัฒนาขับเคลื่อนไปได้..)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar