tisdag 7 februari 2017

"ลัทธิซาบซึ้ง"...กับ กิจกรรมจงรักภักดีนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"...

( 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติและ มีมติให้เป็นวันหยุดราชการด้วย)
ครม.รับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติและ มีมติให้เป็นวันหยุดราชการด้วย
http://prachatai.org/journal/2017/02/69959

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar