onsdag 17 maj 2017

โครงการพิทักษ์ระบอบ "Tyrants King " ของ กศน. กับ กอ. รมน.

Course เรียนแล้วรักชาติผุดๆ - กศน.จับมือ’ กอ.รมน.’ อบรม ’ประวัติศาสตร์ชาติไทย-บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย’16 พฤษภาคม 2560
ที่มา มติชนออนไลน์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษก ศธ. แถลงภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหาร กศน. ระดับอำเภอ และครู กศน.ตำบล ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,016 คน โดยจัดอบรมเป็นกลุ่ม/ศูนย์จังหวัด รวม 17 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดย กศน.ส่วนกลางได้จัดอบรมไปแล้วจำนวน 550 คน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ถือเป็นการนำร่องและต่อยอดทัศนคติผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำหรับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างจริงจังต่อไป เพราะหากทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ และสามารถพัฒนาความเจริญก้าวหน้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและพลวัตรโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

กอ.รมน. ชื่อนี้คุณมั่นใจ สร้างงานคุณภาพได้แน่ ๆ

เป็นการนำร่องและต่อยอดทัศนคติผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำหรับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างจริงจังต่อไป เพราะหากทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ และสามารถพัฒนาความเจริญก้าวหน้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและพลวัตรโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

คลิกดูเพิ่ม-กศน.จับมือ’กอ.รมน.’อบรม’ประวัติศาสตร์ชาติไทย-บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย’
https://www.matichon.co.th/news/560130

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar