fredag 30 december 2016

ผู้นำประเทศ??? หนทางพิสูจน์ม้ากาลเวลาพิสูจน์คน....(ผลงาน+ความจริงใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน.)

Matichon Online - มติชนออนไลน์
พบกับ 10 สุดยอดข่าว "การเมือง-มติชนออนไลน์" ยอดวิวสูงสุด
http://www.matichon.co.th/news/411830

(บทเรียนความผิดพลาด.....ที่ทุกฝ่ายต้องนำมาทบทวนแก้ไข)


ตลอดรอบปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองหลายเหตุการณ์ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล การเคลื่อนไหวทางด้านนโยบายของรัฐ รวมถึงการเคลื่อนไหวจากภาคประชาชน ขอเชิญผู้อ่านพบกับ พบกับ 10 อันดับ…

คำถามที่จะอื้ออึงในปี60 โดย สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน
http://www.matichon.co.th/news/411601


เมื่อไม่กี่วันก่อนมีผลโพลของสำนักหนึ่ง สำรวจความเห็นของประชาชน เปรียบเทียบรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ผลปรากฏว่า ร้อยละ 48.84 ชอบรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร เพราะทำงานได้เร็ว คล่องตัว มีอำนาจพิเศษ ขณะที่ร้อยละ 23.72…

(หมายเหตุ - อดีตคือบทเรียน..เรื่องราวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต(แต่ละยุค)มาคิดทบทวนปรับปรุงแก้ไข.....ไม่ให้เกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนที่ผ่านมา....
ทุกฝ่ายต้องเปิดใจศึกษาเรียนรู้เข้าใจโครงสร้างของสังคมไทยที่มีหลากหลายชนชั้น   มีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันทุกด้านทั้ง เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  อีกทั้งมีแนวความคิดความเข้าใจในการมองปัญหาสังคมไทยแตกต่างกัน...  คือจุดเริ่มต้นสาเหตุที่มาของวิกฤติปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน.....และ...ในอนาคต???   ถ้าทุกฝ่ายทุกชนชั้นในสังคมยังไม่ตื่นตัวยกระดับแนวคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาก้าวไปตามยุคสมัย    ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยก็มีต่อไปไม่สิ้นสุด
ฉะนั้น การที่จะพัฒนาขับเคลื่อนนำประเทศไทย ผ่านพ้นปัญหาวิกฤติความขัดแย้งครั้งนี้ไปได้นั้น  ทุกฝ่ายทุกชนชั้นต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  รวมทั้งประชาชนไทยทั้งประเทศ...ไม่ใช่ชนชั้นใดชั้นหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง...หรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง...   .ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar