onsdag 21 december 2016

สังคมไทยหลากหลายชนชั้นกับสารพัดปัญหาที่สะสมมานานมาจากระบบบริหารจัดการรัฐที่ล้มเหลวภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการที่กษัตริย์เป็นประมุข......

"ยึดแล้วสวนส้มธนาธร" - ส.ป.ก.จัดตั้งเป็นสหกรณ์ขายผลผลิตให้เจ้าของสวนเดิม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม…คลิกอ่าน-"ศิริมหาชัยกรุ๊ป" อุบลฯโหมลงทุนพันล.บ้านหรูริมมูล-ปรับมอลล์ยูปาร์ค-ผุดสปอร์ตคอมเพล็กซ์

วันที่ 21 ธันวาคม ที่จ.เชียงราย นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)…
 
(หมายเหตุ- ถึงเวลาที่คนทุกชนชั้นในสังคมไทย  ต้องคิดทบทวนสำรวจดูว่าชนชั้นตัวเองมีส่วนร่วมในการสร้างความขัดแย้งจนเกิดปัญหาวุ่นวายทำลายขัดขวางวิวัฒนาการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทย......  
โดยยอมรับความจริงเข้าใจสภาพปัญหาความขัดแย้งวุ่นวายทั้งหมดของสังคมไทย   ว่าเกดจาก"ระบบ"ภายใต้ระบอบการปกครองที่ใช้ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานนั่นเอง..
ดั้งนั้นสังคมไทยจะก้าวหลุดพ้นออกจากวังวนวิกฤติปัญหาทั้งหมดไปได้  ทุกสังคมทุกชนชั้นในสังคมต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง   ให้เหมาะสมเข้ากับกับยุคสมัยและกาลเวลาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ...
ไม่ใช่แค่มาบังคับให้ชนชั้นใดชั้นหนึ่งเปลี่ยนแปลง. 
สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกในการเปลี่ยนแปลงสังคม...คือระบอบการปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองประเทศ    จำเป็นต้องมีความยุติธรรม.มีความเสมอภาคให้กับคนทุกชนชั้นในสังคม..โดยไม่ลิดรอนจำกัดสิทธิเสรีภาพของชนชั้นใดชั้นหนึ่ง...) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar