torsdag 22 december 2016

.คำพิพากษา "ถอนประกัน" การกระทำส่อเจตนา... รังแกเด็กในสายตาสังคมส่วนรวม.ใครได้?ใครเสีย? ..

ศาลขอนแก่นถอนประกันตัว "ไผ่ ดาวดิน" ส่งตัวขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น


คำยืนยันอันมาจาก น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ว่า “จับกุมผู้กระทำความผิดได้แล้ว” เป็นเรื่องน่ายินดี…

(หมายเหตุ-ด้วยความห่วงใย..บนถนนการเดินทางต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพ   ความเสมอภาคในสังคมไทยและการได้มาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น  ยังอีกนาน.....
ดังนั้นนักเดินทางทุกคนทุกเพศทุกวัย  ต้องทบทวนทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้สภาพโครงสร้างของสังคมไทย  ที่มาที่ไปของปัญหาสร้างความแตกแยกขัดแย้งในสังคมไทยหลากหลายชนชั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน .
ได้โปรดตั้งสติ  ใช้ปัญญาคิดพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผล .อย่าใช้การต่อสู้ทำลายตัวเองจนสูญเสียอิสรภาพไป  รวมทั้งทำาให้สังคมส่วนรวมเดือดร้อน......


ดังนั้น".อิสระภาพ"คือสิ่งที่ทุกคนต้องหวงแหนเก็บรักษาไว้กับตัวเอง  ไม่มีใครช่วยใครได้ทุกคนต้องเรียนรู้ทดลองสั่งสมประสพการด้วยตัวเอง  มีความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนจึงจะช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้ได้....
โปรดมีสติและถนอมตัวเอง  การต่อสู้ไม่มีวันสิ้นสุด ..สภาพการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย


ขณะนี้สังคมไทยอยู่ในสภาวะไม่ปกติ  "ไร้รัฐธรรมนูญปกครองประเทศ"  เศรษฐกิจตกต่ำ  การเมืองไม่นิ่ง  สังคมวิปริตเสื่อมโทรมสุดๆ   คนมีความแตกแยกทางความคิด.....

อย่าลืมวันนี้สังคมไทยต้องการเยียวยาจากคนในสังคมทุกชนชั้นทุกฝ่าย   ร่วมช่วยกันประคับประคองสังคมไทยให้รอดพ้นจากวิกฤติปัญหาเรื้อรังที่รุมเร้ามานาน....   

เมื่อสังคมสงบสุขทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ไม่มีปัญหา.....การได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงคง

ไกล้ความจริงขึ้น..... )
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar