onsdag 1 juni 2016

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระอาการในหลวง ฉบับที่ 26
prachachat 

แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 26

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 26 ความว่า วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559 ว่า ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2559 มีการอักเสบของพระชานุ(ข้อเข่า) พระอาการดีขึ้นภายใน 2-3 วัน หลังถวายพระโอสถแก้อักเสบ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีพระปรอท(ไข้) และทรงมีพระกรรสะ(ไอ) มาก คณะแพทย์ฯถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายพระทัย เมื่อพระอาการดีขึ้น จึงงดถวายพระโอสถ แต่ยังต้องถวายออกซิเจน และถวายการดูแลเรื่องพระเขฬะ(น้ำลาย) และพระเสมหะที่ยังมีปริมาณมาก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 มีพระอาการเคลื่อนไหวผิดปรกติของกล้ามเนื้อพระพักตร์(หน้า) จากการถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า การระบายน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองน้อยกว่าปรกติ จึงได้ถวายการปรับสายระบายน้ำไขสันหลังในช่องพระนาภี(ช่องท้อง) ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีพระอาการผิดปรกติอีก ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ จะได้ถวายการตรวจติดตามด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อไป

ตลอด เดือนพฤษภาคม 2559 มีพระอาการประชวรพระนาภี(ท้อง) เป็นระยะๆ ทำให้ทรงได้รับพระกระยาหารไม่เพียงพอ คณะแพทย์ฯ จึงถวายพระกระยาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต การตรวจติดตามพระอาการของพระหทัย(หัวใจ) พบว่า การคลายตัวของกล้ามเนื้อพระหทัย(หัวใจ) ไม่ปรกติ จึงได้ถวายพระโอสถรักษามาระยะหนึ่ง และจะติดตามพระอาการต่อไป หากไม่มีพระอาการผิดปรกติใดๆ คณะแพทย์ฯจะรายงานสรุปพระอาการเป็นรายเดือนให้ทราบ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
แถลงการณ์ในหลวง

คลิกภาพเพื่อขยาย

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar