måndag 11 juni 2018

ข้อเสนอหลักพื้นฐานการก้าวสู่สังคมสหพันธนรัฐ โดยการจัดตั้ง“องค์กรชุมชนเพื่อประชาธิปไตย”

โดย แสงตะวัน
“องค์กรชุมชนเพื่อประชาธิปไตย”
สิทธิเสรีภาพ ความถูกต้องยุติธรรม  ความเสมอภาค เท่าเทียมกันของคนในสังคม
ย่อมเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ในสังคมทุกผู้ทุกนาม ปากท้องหรือความต้องการของมนุษย์ย่อมเป็นสิ่งกำหนดความคิดของมนุษย์ในสังคม เมื่อมนุษย์ได้รับการกดขี่เบียดเบียนไม่ได้รับความยุติธรรมย่อมลุกขึ้นต่อสู้ ชึ่งก็เป็นไปตามกฏเก็ณฑ์ของธรรมชาติ ตามหลักของปรัชญาที่ว่า ที่ไหนมีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง การต่อสู้ก็ต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่หรือจากน้อยไปหามาก    สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มิได้อยู่คงที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าต่อไปตามยุคสมัยชึ่งถือว่าเป็นไปตามกฏเกนฑ์ของธรรมชาติ  การต่อสู้ก็เหมือนกันเมื่อมีการเริ่มต้นก็ต้องมีการพัฒนาและมีเป้าหมายที่แน่ชัดมีแนวคิดการนำพาที่ถูกต้องเป็นวิทยาศาสตร์  เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในมวลชน พลังของมวลชนคือพลังทีชี้ขาดในการต่อสู้
ด้วยการเริ่มต้นและพัฒนาจากต่ำไปหาสูง  จากความเป็นไปได้สู่ความเป็นจริง  ซึ่งการตื่นตัวเรื่องสิทธิเสรีภาพการเรียกร้องให้มีความถูกต้องยุติธรรมในสังคม  ย่อมเป็นหน้าที่และสิทธิที่ควรมีควรได้ของประชาชนในสังคมทุกชนชั้นที่ทำได้โดยไม่ผิดต่อกฏหมาย 
การที่ประชาชนมีความตื่นตัวรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองที่ควรมีควรได้  ด้วยการจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อประชาธิปไตย  นับเป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของสังคมในทุกระดับจากล่างสู่บน  การให้ความรู้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ทำให้ได้รับรู้ถึง สภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันในสังคมไทย  เรียนรู้ถึงสภาพการอยู่ร่วมกันด้วยหลักการของประชามติหรือประชาธรรม ที่มีการเคารพในสิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน
การก่อตั้งองค์กรของชุมชนจะสามารถพัฒนาและขยายไปเป็นองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ในระดับตำบล  อำเภอ  ไปจนถึงระดับจังหวัดทั่วประเทศ
แนวความคิดองค์กรชุมชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นความคิดริเริ่มที่ทำให้เกิดมีระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในสังคม  สามารถปฏิบัติได้ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง  การบริหารจัดการท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือร่วมมือกับองค์กรของรัฐ  โดยฝ่ายองค์กรชุมชนหรือฝ่ายที่มีแนวคิดเพื่อประชาธิปไตยทุกกลุ่มทุกองค์กรจะสามารถเลือกตัวแทนของตนเข้าไปมีส่วนบริหารได้ ในทุกภาคส่วนของสังคม
วิวัฒนาการของประชาธิปไตยต้องเริ่มจากสังคมรากหญ้าค่อยๆพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากต่ำไปสูง  เพราะประชาชนในระดับชนชั้นล่างหรือระดับพื้นฐานของสังคมย่อมรู้จักความต้องการของตนเองว่าต้องการอะไร  ความต้องการพื้นฐานทางสังคม เรื่องปากท้อง  มีที่ทำมาหากิน  มีที่อยู่อาศัย  มีงานทำ...โดยให้มีความเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม มีการปกครองภายใต้กฏหมายเดียวกัน  ความต้องการทางด้านสาธารณสุขต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน และระบบสื่อสารอย่างเสรี  สร้างความสามัคคี  ดูแลความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน เหมือนฉันพี่น้องตามหลักของประชาธิปไตยหรือประชามติ
การก่อตั้งองค์กรชุมชนเพื่อประชาธิปไตยจะสามารถดูแล และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนได้อย่างทั่วถึง  เพราะประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแต่ละคนแต่ละครอบครัวย่อมรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สามารถดูแลและรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง  มีการสอดส่องไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาก่อกวนทำลายหรือทำร้ายคนในชุมชนได้  ป้องกันโจรผู้ร้ายป้องกันยาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมและลูกหลานของชุมชน  ดูแลเรื่องการศึกษาในโรงเรียนไปจนกระทั่งตรวจสอบการคดโกงคอรัปชั่นในหมู่ข้าราชการปกครองในระดับท้องถิ่น ตลอดจนถึงพวกแกนนำที่เป็นนักฉวยโอกาสทำนาบนหลังคน  หรือข้าราชการรับใช้เผด็จการพวกเจ้าเหลือบศักดินาที่ร่วมกันขัดขวางทำลายวิวัฒนาการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย..
การก่อตั้งชุมชนองค์กรเพื่อประชาธิปไตย  สำหรับเป็นพื้นฐานเพื่อให้การศึกษาความรู้ความยกระดับแนวคิดของคนในชุมชนให้มีความตื่นตัวเข้าใจทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคมและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของหมู่สมาชิกฝ่ายประชาไตยให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในทุกระดับทั่วประเทศ
ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องสนับสนุนให้มีการขยายจัดตั้ง"องค์การชุมชนเพื่อประชาธิปไตย"ขึ้นทุกภูมิภาค  ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการปกครองในระบอบสหพันธรัฐหลังจากที่ประชาชนได้อำนาจรัฐเรียบร้อยแล้ว  .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar