fredag 28 augusti 2015

ผ่าน-ไม่ผ่าน. "ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนวย" คสช.ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่อง ร่างรัฐธรรมนูญเผด็จการเพื่อเผด็จการที่ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ปกครองประเทศ...ประชาชนอย่าหลงทาง...


มติชนออนไลน์
-"วรเจตน์"ชี้ร่างรธน.ใหม่ทำรัฐบาลไร้เสถียรภาพ "วิษณุ"ระบุอย่านำประเทศไปยึดติดรธน.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar