onsdag 25 maj 2016

ประเทศสวีเดนปรับปรุงรัฐบาลใหม่

 

  ประเทศสวีเดนปรับปรุงรัฐบาลใหม่

 นายสเตฟฟาน เลิอพเวน (คนยืนกลาง ) นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ได้ปรับปรุงรัฐบาลใหม่ร่วมกับพรรคสิ่งแวดล้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาคนว่างงาน ปัญหาสิ่งแวดลัอม ปัญหาผู้ลี้ภัย ปัญหาการสร้างที่อยู่อาศัยและเพื่อการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแบบของสวีเดน หรือที่เรียกว่า ( Swedish Model )  เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงออก  ทางการพูด การเขียน การวิจารณ์ ประชาชนมีความเสมอภาค  ในทางเศรษฐกิจรัฐมีรายได้คนมีงานทำเสียภาษีเข้ารัฐ  ในทางสังคมการเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิที่ได้รับการศึกษาจนถีงระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียเงิน การรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน มีบ้านที่อยู่อาศัยเท่าเทียมกัน มีระบบประกันสังคมแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย   อำนาจสูงสุดมาจากปวงชนและปวงชนเป็นผู้ใชั (ไม่ใช่กษ้ตริย์ ) เพื่อประโยชน์ของปวงชน   รัฐบาลอยู่ได้สี่ปี  ทุกสี่ปีจะมีการเลือกตั้งใหม่   สวีเดนมีสภาเดียวคือสภาของประชาชน ไม่มีสภาแต่งดั้งเหมือนเมืองไทย หรือสภาสูงเหมือน อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส หรือ อเมริกา ในสวีเดนจึงเรียกระบอบสังคมของเขาว่า " ระบบสังคมสวีเดน " ( Swedish Model )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar