torsdag 26 maj 2016

ระบอบสังคมแบบประเทศสวีเดน ( Swedish Model )

ประเทศสวีเดนปรับปรุงรัฐบาลใหม่

 

  ประเทศสวีเดนปรับปรุงรัฐบาลใหม่

 นายสเตฟฟาน เลิอพเวน (คนยืนกลาง ) นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ได้ปรับปรุงรัฐบาลใหม่ร่วมกับพรรคสิ่งแวดล้อม เป็นรัฐบาลผสม  เพื่อแก้ไขปัญหาคนว่างงาน ปัญหาสิ่งแวดลัอม ปัญหาผู้ลี้ภัย ปัญหาการสร้างที่อยู่อาศัยและเพื่อการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแบบฉบับของสังคมสวีเด็น หรือที่เรียกว่า ( Swedish Model )   " ระบอบสังคมนิยม "  เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงออก  ทางการพูด การเขียน การวิจารณ์ ประชาชนมีความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ  รัฐมีรายได้ คนมีงานทำ ทุกคนต้องเสียภาษีเข้ารัฐรวมทั้งกษัตริย์และครอบครัว  ในทางสังคมการเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิที่ได้รับการศึกษาจนถีงระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียเงิน การรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน มีบ้านที่อยู่อาศัยเท่าเทียมกัน มีระบบประกันสังคมแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย   อำนาจสูงสุดมาจากปวงชนและปวงชนเป็นผู้ใชั (ไม่ใช่กษ้ตริย์ ) เพื่อประโยชน์ของปวงชน   รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาจะอยู่ได้ในระยะเวลาสี่ปี  ทุกสี่ปีจะมีการเลือกตั้งใหม่   รัฐสภาสวีเด็นมีสภาเดียวคือสภาของประชาชน  ( House of representative ) ไม่มีสภาแต่งดั้งเหมือนเมืองไทย หรือสภาสูงเหมือน อังกฤษ ( House of Lord ) หรือ ฝรั่งเศส หรือ อเมริกา ในสวีเด็นจึงเรียกระบอบสังคมของเขาว่า " ระบบสังคมแบบสวีเดน " ( Swedish Model )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar