torsdag 25 augusti 2016

ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ ยาเสพติด แก็งค์โจรมิจฉาชีพ นายทุนบุกรุกป่า ฯลฯ


(หมายเหตุ-ในการจัดระเบียบสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมือง  กฎหมายต้องยุุติธรรมมาตรฐานเดียวไม่หลายมาตรฐาน  บังคับใช้กับคนทุกชนชั้นในสังคมอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น   สังคมไทยจึงจะขับเคลื่อนหลุดพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้   เพราะปัญหาเกิดจากระบอบการปกครองที่ล้มเหลว)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar