torsdag 18 augusti 2016

Watana Muangsook·

Watana Muangsook·
"กูใช่ทาสหากคือไท"
ผมขอยกย่องการต่อสู้ของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมเองก็เคยถูกทหารจับเอาตัวไปขังเพราะแสดงความเห็นไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเช่น กัน เคยอดอาหารประท้วงระหว่างถูกควบคุมตัวที่ พล ร. 9 แล้วถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ศาลทหาร แต่จิตใจของผมไม่อาจเทียบกับไผ่ได้ เพราะผมเป็นฝ่ายขอประกันตัวออกมาแต่ไผ่ไม่ขอประกันตัว
ไผ่เป็นอนาคตสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ทำให้ไผ่ถูกจับกุมคือการแสดงความคิดเห็นไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนอกจากพว...คลิก- ดูเพิ่มเติม

(หมายเหตุผู้เรียบเรียง-" วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง...จากยุคอดีตการสื่อสารที่ล้าหลังมาสู่ยุคไฮเทคโนโลยี่ โลกไร้พรหมแดน.."
ฝากถึงเพื่อนร่วมเดินทางทุกคน ทุกชนชั้น ทุกสาขาอาชีพ  บนถนนประชาธิปไตย จงได้มีสติ  หยุดคิดทบทวนพิจารณาสถานการณ์บ้านเมืองด้วยเหตุและผล บนพื้นฐานสภาพของความเป็นจริงของสังคมไทยที่มีหลากหลายชนชั้น  เพื่อพัฒนาแนวคิดมองถึงที่มาของปัญหาสังคมที่แท้จริง   ทำความเข้าใจจะเกิดปัญญาพบแสงสว่างไม่หลงทางเดิน"ไปติดบ่วง" ทำให้สูญเสียอิสรภาพ เสียเวลาและโอกาส ทำให้การเดินทางต้องช้าลง  
บนถนนการเดินทางมุ่งสู่ประชาธิปไตยยังยาวไกลไม่มีวันสิ้นสุด   ต้องพึ่งพาปัจจัยร่วมหลายอย่างทั้งเพื่อนแท้ร่วมเดินทาง  หมั่นพัฒนายกระดับตัวเองก้าวทันสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลก หาความรู้ความชำนาญสั่งสมประสพการณ์เพื่อถอดถอนบทเรียน   มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและเพื่อนร่วมเดินทาง  รับฟังความเห็นต่างไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมส่วนรวม 
ทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางเพื่อสร้างเปลี่ยนแปลงสังคมจะสำเร็จได้นั้น   ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติทุกคนต้องร่วมมือกัน  ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะทำสำเร็จ ได้
ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar