lördag 27 augusti 2016

เดินหน้านำประเทศมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่า ? หรือ หันหลังเดินกลับสู่สังคมอดีตที่ไร้อนาคต . "ทางสองแพร่ง" ที่ต้องเลือก

27 ส.ค. 2559 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความจำเป็นของมาตรา 44 กับสถานการณ์บ้านเมือง…

(หมายเหตุ-ฝากถึงคณะ คสช. "อำนาจ"ที่ใช้ปกครองรัฐวันนี้ได้มาจากการยึดอำนาจรัฐมาจากประชาชน. อย่าลืมความจริงการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมของทุกประเทศจะสำเร็จได้  ต้องได้รับความร่วมมือและการยอมรับสนับสนุน.จาก"พลังอำนาจของประชาชน"ในประเทศนั้นๆร่วมกัน..ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน  ...ด้วยความปราถนาดี.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar