tisdag 15 september 2015

หลักการขั้นพื้นฐานในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย วิวัฒนาการของประชาธิปไตยต้องเริ่มจากสังคมรากหญ้าค่อยๆพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากต่ำไปสูง เพราะประชาชนในระดับรากหญ้าหรือระดับพื้นฐานของสังคมย่อมรู้จักความต้องการของตนเองว่าต้องการอะไร ความต้องการเรื่องปากท้อง มีที่ทำมาหากิน มีที่อยู่อาศัย ความต้องการทางสังคม โดยให้มีความเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม มีการปกครองภายใต้กฏหมายเดียวกัน ความต้องการทางด้านสาธารณสุขต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน และระบบสื่อสารอย่างเสรี สร้างความสามัคคี ดูแลความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน เหมือนฉันพี่น้องตามหลักของประชาธิปไตยหรือประชามติ การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมและพัฒนาจากต่ำไปหาสูง จากความเป็นไปได้สู่ความเป็นจริง เป็นสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมทุกระดับโดยไม่ผิดต่อกฏหมาย เหมือนกับการจัดตั้งสมาคมหรือตั้งพรรคการเมือง ย่อมเป็นสิทธิที่ควรมีควรได้ของมนุษย์ในสังคมทุกชนชั้น ในการพํฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจและมีการตื่นตัวทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคมและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของหมู่สมาชิกฝ่ายประชาธิปไตยให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในทุกระดับทั่วประเทศ

ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวียสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วประเทศ

19 ส.ค. 2011

ขอสนันสนุนการก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง

การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง  เป็นความคิดริเริ่มที่ดีเหมาะสมกับสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ในสังคมตามหลักของปรัชญาที่ว่า สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงก็เป็นไปตามกฏเกนฑ์ธรรมชาตินี้  คือมีการเริ่มต้นและพัฒนาจากต่ำไปหาสูง  จากความเป็นไปได้สู่ความเป็นจริง  การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมทุกระดับโดยไม่ผิดต่อกฏหมาย  เหมือนกับการจัดตั้งสมาคมหรือตั้งพรรคการเมือง ย่อมเป็นสิทธิที่ควรมีควรได้ของมนุษย์ในสังคมทุกชนชั้น
การที่คนเสื้อแดงก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมาเป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของสังคมในระดับรากหญ้า จะเป็นองค์กรที่ช่วยให้ความรู้อบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้รับรู้ถึง สภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันของสังคมไทย เรียนรู้ถึงสภาพการอยู่ร่วมกันด้วยหลักการของประชามติ หรือประชาธรรม ที่มีการเคารพในสิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงจะสามารถพัฒนาและขยายไปเป็นองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นในระดับตำบล  อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัดทั่วประเทศ
แนวความคิดหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นความคิดริเริ่มที่ทำให้เกิดมีระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในสังคม  สามารถปฏิบัติได้ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง  การบริหารจัดการท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือร่วมมือกับองค์กรของรัฐ  โดยฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายที่มีแนวคิดเพื่อประชาธิปไตยทุกกลุ่มทุกองค์กรจะสามารถเลือกตัวแทนของตนเข้าไปมีส่วนบริหารได้ ในทุกภาคส่วนของสังคม
วิวัฒนาการของประชาธิปไตยต้องเริ่มจากสังคมรากหญ้าค่อยๆพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากต่ำไปสูง  เพราะประชาชนในระดับรากหญ้าหรือระดับพื้นฐานของสังคมย่อมรู้จักความต้องการของตนเองว่าต้องการอะไร  ความต้องการเรื่องปากท้อง  มีที่ทำมาหากิน  มีที่อยู่อาศัย ความต้องการทางสังคม โดยให้มีความเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม มีการปกครองภายใต้กฏหมายเดียวกัน  ความต้องการทางด้านสาธารณสุขต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน และระบบสื่อสารอย่างเสรี  สร้างความสามัคคี  ดูแลความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน เหมือนฉันพี่น้องตามหลักของประชาธิปไตยหรือประชามติ
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง(ประชาธิปไตย)จะสามารถดูแล และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนรากหญ้าได้อย่างทั่วถึง เพราะประชาชนในหมู่บ้านท้องถิ่นแต่ละคนแต่ละครอบครัวย่อมรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สามารถดูแลและรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง  มีการสอดส่องไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาก่อกวนทำลายหรือทำร้ายคนในหมู่บ้านเสื้อแดงได้  ป้องกันโจรผู้ร้ายป้องกันยาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมและลูกหลานของหมู่บ้าน  ดูแลเรื่องการศึกษาในโรงเรียนไปจนกระทั่งตรวจสอบการคดโกงคอรัปชั่นในหมู่ข้าราชการปกครองในระดับท้องถิ่น ตลอดจนถึงพวกแกนนำที่เป็นนักฉวยโอกาสที่ทำนาบนหลังคน พวกที่รับใช้เจ้าที่ทำการขัดขวางวิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงยังเป็นพื้นฐานสำหรับให้การศึกษายกระดับความรู้ความเข้าใจและมีการตื่นตัวทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคมและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของหมู่สมาชิกฝ่ายประชาธิปไตยให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในทุกระดับทั่วประเทศ
เราจึงขอสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการขยายจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย
Thai  Democratic Movement  In Scandinavia
...................................................................
หมายเหตุ-บทเรียนสี่ปีผ่านไปประเทศไทยที่เคยมีระบบรัฐสภามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยแบบไทยๆ??(ที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้กฎหมาย ) จนมาถึงวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๔ มีการปล้นยึดอำนาจรัฐโดยกองทัพไทย "คสช. ม.44" นำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตยแบบเบ็ตเสร็จและตรวจสอบไม่ได้  การเมืองไม่นิ่ง  เศรษฐกิจตกต่ำ สังคมไม่สงบวุ่นวายวิปริตเสื่อมโทรมเลวร้ายเกินกว่าจะเยียวยา  คนในสังคมไทยถูก"ปิดหู  ปิดตา ปิดปาก"  ห้ามแสดงออกเดือดร้อนกันไปทั่ว   ประชาชนคนที่คิดต่างถูก  ข่มขู่ ไล่ล่า ยัดเยียดข้อหา จับเข้าคุก  หรือนำไปปรับทัศนคติในค่ายทหาร..
บทความ"การก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง"นำมาอัพเดทให้พี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติได้อ่านอีกครั้ง  โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเยาวชนรุ่นใหม่ ให้อ่านทบทวน คิดพิจารณา  เพื่อนำไปเป็นยุทธวิธีในการต่อสู้แก้ไขปรับปรุงถอดถอนบทเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน  ในการขับเคลื่อนนำสังคมไทยออกจากการเป็นทาสยุคใหม่ของระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตยที่ครอบครองชี้นำสังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน  
ยุคเผด็จการครองเมือง  ต้องมีสติใช้ปัญญา  ติดตามข่าวสารก้าวให้ทันสถานการณ์บ้านเมือง  อย่าลืมว่าทุกปัญหามนุษย์เป็นผู้สร้างและมนุษย์คือผู้แก้ไขปัญหานั้นๆได้ถ้าพยายาม  จงร่วมมือกันหาทางออกให้สังคม เพื่อสร้างอนาคตให้ตนเองต่อไป อย่าปล่อยให้สังคมไทยต้องถูกทำลายล่มสลายลงด้วยน้ำมืออำมาตย์เผด็จการทรราชราชาธิปไตย  ขอให้ทุกคนจงมีสติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกถ้าทุกคนลุกขึ้นช่วยกันอย่านั่งรอเวลาให้ปัญหาลุกลามบานปลายจนบ้านเมืองเกิดวิกฤติถูกทำลายจนล่มสลายไม่เหลืออะไร..


ด้วยความปราถนาดี..
ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย
๑๕ ก.ย.๑๕

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar