måndag 9 maj 2016

Chaturon Chaisang.....การทำประชามติที่ไม่ชอบธรรม ไม่ชอบ


Chaturon Chaisang's photo.
การทำประชามติที่ไม่ชอบธรรม ไม่ชอบ 
Chaturon Chaisang's photo.


ใครต้องวางตัวเป็นกลางและไม่ชี้นำ

การต้องเป็นกลางทางการเมืองนั้นใช้กับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ส่วนการห้ามชี้นำใช้กับผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ที่อาจทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เช่น รัฐมนตรีไม่ควรชี้นำการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

ในการเลือกตั้ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องวางตัวเป็นกลางและไม่ชักชวนจูงใจให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือผู้สมัครคนใด ที่ทำไม่ได้..คลิกอ่านต่อ. See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar