söndag 13 september 2015

การเมืองไทยภายใต้การควบคุมของทหาร "กงล้อประวัติศาสตร์" ที่พวกเผด็จการสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเหล่าไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทย ที่คนไทยควรอ่านศึกษาให้เข้าใจเพื่อถอดถอนบทเรียน."เผด็จการคือเผด็จการ" อย่าสับสน โรดแม็ปของคสช. จึงไม่ใช่วิถีทางในการที่จะได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยได้..

การเมืองไทยภายใต้การควบคุมของทหาร

vichakarn.triamudom.ac.th/.../history_learn_610.h...


...พ.ศ.๒๕๐๐ รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ ฝ่ายรัฐหวังจะได้จัดตั้งรัฐบาลอีก จึงวางแผนใช้กลโกงการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ ส.ส. มากๆ เป็นผลให้ ประชาชน นิสิตนักศึกษา ในกรุงเทพฯ พากันเดินประท้วงขับไล่รัฐบาลครั้งใหญ่ หลังเหตุการณ์สงบได้ไม่นาน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายทหารจึงได้ทำรัฐประหารวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สิ้นอำนาจต้องลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศหลังรัฐประหาร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไม่ยอมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่มอบให้ นายพจน์ สารสิน เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแทน เป็นรัฐบาลเพียงชั่วคราว ภายหลังจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐ เสร็จเรียบร้อยจึงลาออกจากตำแหน่ง
...การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคสหภูมิซึ่งเป็นพรรคที่สนับสนุนโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับเลือกเลือกมากที่สุด จึงร่วมมือกับพรรคอื่นๆ สนับสนุน พลโทถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอกถนอม กิตติขจร บริหารประเทศได้ไม่นานก็ประสบปัญหาความยุ่งยากทางการเมือง เนื่องจาก ส.ส. เรียกร้องผลประโยชน์ในการบีบคั้นรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงร่วมมือกับ พลเอกถนอม กิตติขจร และพลโทประภาส จารุเสถียร เข้ายึดอำนาจการปกครองอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ การยึดอำนาจครั้งนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย และประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรแทน จากนั้นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
...จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ บริหารประเทศตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งเป็นธรรมนูญที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีมากที่สุด การเมืองการปกครองสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นไปอย่างราบรื่น รูปแบบการปกครองของไทยสมัยนั้น มีลักษณะเผด็จการ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในกรบริหารประเทศตามความต้องการ โดยมุ่งหมายให้ประเทศเกิดความมั่งคงและเรียบร้อย
...รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สามารถพัฒนาประเทศในหลายๆด้านให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี บ้านเมืองสงบเรียบร้อย แต่ประชาชนขาดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน


คลิกอ่าน-การเมืองไทยภายใต้การควบคุมของทหาร


คลิกอ่าน-ระบบเผด็จการ - สังคมการเมืองไทยก่อน 14 ตุลา

คลิกอ่าน-มาตรา 44 เผด็จการยุคใหม่ ใต้เงา “สฤษดิ์” และ “ฮิตเลอร์”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar