söndag 27 november 2016

ระบบ"ลัทธิซาบซึ้ง" กับงานกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี

พระองค์โสม เสด็จฯ ทรงเปิด “สยามเจมส์ เฮอริเทจ”

พระองค์โสม เสด็จฯ ทรงเปิด “สยามเจมส์ เฮอริเทจ” พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณี ที่ใช้เทคโนโลยีโดมภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงเปิด…

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สวธ.สนับสนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ…

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา…

นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี…

น.ส.นนทลี บุญทัด การุณยศิริ และอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา…
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ผุดโครงการ “ชุมพลทำดีตามรอยพ่อ” น…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar