onsdag 30 november 2016

ปัญหา"ความเหลื่อมล้ำ" ในประเทศไทยไม่ใช่พึ่งเกิดแต่มีมานานคู่ประเทศไทยมาหลายชั่วอายุคน...

บิ๊กตู่ ชี้ คนไทยเหลื่อมล้ำสูง รวยก็รวยมาก จนก็จนสุด เร่งพัฒนา ศก. ดันไทยแลนด์ 4.0
http://www.matichon.co.th/news/379023

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระบุขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไท…

(หมายเหตุ-เครือข่าย"ระบบอุปถัมภ์" เป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำ "รวยสุดจนสุด"
ในสังคมไทยหลากหลายชนชั้น   ที่มีพวกชนชั้นบน"ไม่กี่ตระกูล" มีอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศไว้แค่ชนชั้นของพวกตัวเองมาอย่างยาวนาน   จนกระทั่งต่อมาใช้ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจเข้าควบคุมระบบการเมืองโดยการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อมีอำนาจต่อรองปกป้องรักษาเอื้อผลประโยชน์ให้ชนชั้นตนเองทำการผูกขาดชี้นำทางด้านการเมือง....
ที่มาของสาเหตุหลักความเหลื่อมล้ำที่ขาดความสมดุลย์ในสังคมไทย  ฉะนั้นต้องแก้ไขให้ถูกจุด  
การแก้ปัญหาในสังคมไทยจะลุล่วงไปได้นั้นทุกชนชั้นต้องร่วมมือกัน "พบกันครึ่งทาง"ทุกฝ่ายต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิด   ยอมรับฟังเสียงสะท้อนความเรียกร้องต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นบนที่ควบคุมเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ  " ที่เสวยสุข" อยู่กับผลกำไรมากมายมหาศาลมาอย่างยาวนาน" ที่ได้มาจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ควบคุมอยู่ทั้งประเทศ 
ควรคืน"กำไรส่วนเกิน"ที่ได้มาช่วยเหลือให้การศึกษาพัฒนาคนพัฒนาสังคม   เพื่อลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของชนชั้นล่างในสังคมให้ดีขึ้น    เหมือนในทุกประเทศที่พัฒนาแล้ว  สังคมไทยจะดีขึ้นปัญหาต่างๆก็จะลดลง  ทุกคนทุกชนชั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข .ด้วยความปราถนาดี.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar