måndag 24 april 2017

ข่าวราชสำนัก "ลัทธิซาบซึ้ง" เรื่องเพิ่มวันสำคัญ

โปรดเกล้าฯ ประกาศ กำหนดวันสําคัญของชาติไทย 28 ก.ค. และ 13 ต.ค.
เมื่อวันที่ 24 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันสําคัญของชาติไทย ความว่า ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า วันที่ ๒๘…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar