lördag 24 oktober 2015

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ "ภูทับเบิก" ข่าวและภาพเหล่านี้ชี้บอกให้รู้ว่าคนในสังคมไทยมีส่วนร่วมในการก่อปัญหาวุ่นวายทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยไม่เจตนาและไม่รู้ตัว ภาพนี้เปรียบได้กับสถานการณ์ของประเทศไทยทั้งประเทศวันนี้ที่หาทางออกไม่ได้ อันตรายมาก ไร้กฎกติกา คนไร้จิตสำนึก ไร้ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ คนและรถจำนวนมากคือมลพิษที่ทำลายธรรมชาติ นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ใช่ชาวบ้านคนยากคนจนหาเช้ากินค่ำไร้ที่ทำกิน เป็นคนมีอันจะกินทั้งนั้น เรื่องเช่นนี้จะไม่เกิดในสังคมที่คนเจริญและพัฒนาแล้ว เพราะคนเคารพกฎกติกาของสังคมและช่วยกันปกป้องรักษาไม่ทำลายธรรมชาติ เฮ้อเศร้าใจ

คลิกอ่าน-ภูทับเบิกเเทบเเตก! หลายหมื่นติดค้าง เสียงบ่นตรึม ขบวน รมว.ท่องเที่ยว ทำติดหนักขึ้น
-หยุดยาว..ที่หัวหิน  คนทั่วสารทิศ แห่เที่ยวอุทยานราชภักดิ์
หยุดยาวพ่นพิษ! หัวหินรถติดยาว 15 กม. คนทั่วสารทิศ แห่เที่ยวอุทยานราชภักดิ์


(หมายเหตุ- ฝากถึงพี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติทุกคนทุกชนชั้นทุกสาขาอาชีพ....วันนี้สิ่งสำคัญอันดับแรกให้ทุกคนโปรดได้สำรวจตัวเองเรื่องสิทธิและหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ว่ามีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมหรือไม่อย่างไร? ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน ?เคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม เหมือนคนในนานาอารยะประเทศที่พัฒนาเจริญแล้ว ?สังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ? ตอบคำถามตัวเองพัฒนาปรับปรุงยกระดับตัวเองและครอบครัวให้มีความคิดเป็นสากล  แล้วร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปด้วยกัน)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar