fredag 4 mars 2016

แล้งทำพิษ! ฉุดเศรษฐกิจวูบ เงินหายจากระบบนับแสนล้าน ...


นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 74.7 ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 63.5 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำอยู่ที่ 69.7 และดัชนีคว…
นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา มพ.ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกนิสิต และบุคลากร มพ.จึงได้ดำเนิ…

เกษตรกรชัยนาทระบุ โครงการให้เกษตรกรกู้ 12,000 ต่อหัวช่วยได้แค่เกษตรกรที่มีที่ดิน ไม่เอื้อคนส่วนใหญ่ที่ไร้ที่ดิน ส่วนโครงการหนุน SME น่าห่วง ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนหนี้บาน…
ภัยแล้งเริ่มรุนแรง ภาคเอกชนกู้วิกฤตภัยแล้ง ดันโครงการ "แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง" ตั้งเป้าร่วมกันลดการใช้น้ำให้ได้ 30% ด้านกรมชลฯเผยวางแผนรับมือตลอด ชี้ศูนย์เรียนรู้ 882 แห่งทั่วประเทศ…พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า จ.นครราชสีมาเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งรุนแรงทุกปี เนื่องจากปริมาณฝนตกปีที่ผ่านมาน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 5 เขื่อนหลักของ จ.นค…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar