måndag 7 mars 2016

Somsak Jeamteerasakul.....คำแปลฉบับเต็ม โทรเลขทูตอังกฤษประจำกรุงเทพลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2491 เล่าการสนทนากับหลวงธำรง กรณีสวรรคต - พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง "อุบัติเหตุโดยผู้อื่น"

สมศักดิ์ เจียม
                         
คำแปลโทรเลขทูตอังกฤษเรื่องหลวงธำรงเล่ากรณีสวรรคต พร้อมคำอธิบาย "อุบัติเหตุโดยผู้อื่น" ดู
             


                          
เอกสารการทูตอังกฤษ กรณีสวรรคต (อีกฉบับ)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar