söndag 22 november 2015

เสวนาวิชาการ กฎหมายคืออะไร ?

matichononline
matichononlines foto.
นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เสวนาวิชาการ กฎหมายคืออะไร ?
องค์ประกอบที่สำคัญของกฎหมาย 5 ประการ(ชมคลิป)

คลิกฟัง-http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1448198533
matichononlines foto.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ จากวงเสวนาวิชาการ กฎหมายคืออะไร?
"อย่าเชื่อนักกฎหมายมากนัก"(ชมคลิป)
คลิกฟัง
-http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1448198282

matichononlines foto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar