onsdag 20 april 2016

Chaturon Chaisang.......ปล่อยวัฒนา ปล่อยประชาชนเป็นอิสระ.

ปล่อยวัฒนา ปล่อยประชาชนเป็นอิสระ
Chaturon Chaisangs foto.
Chaturon Chaisangs foto.
 Chaturon Chaisang's photo.
มีการอธิบายกันไปพอสมควรว่าหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านในการลงประชามติแล้ว ประเทศชาติจะเป็นอย่างไร คำถามนี้ส่วนใหญ่มักพูดถึงสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นต้น ไป ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและคงจะมีการวิพาษ์วิจารณ์กันต่อไปอย่างน้อยก็จนกว่าจะ มีการลงประชามติ
แต่จะเกิดอะไรขึ้นและบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรในช่วงก่อนจะมีรัฐบาลใหม่ อาจจะยังไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนัก ทั้งๆที่เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงไม่น้อยกว่าช่วงหลังการเลือกตั้งเลย
ตามร่างรัฐธรรมนูญนี้ คสช.จะยังคงมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ต่อไปทุกประการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ คำสั่งใดๆของคสช.ถือเป็นที่สุดทั้งในทางบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ การกระทำของคสช.ทั้งหมดทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นใหม่ล้วนเป็นเรื่อง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
จะมีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับโดยสนช. รวมทั้งอาจมีการออกคำสั่งต่างๆซึ่งจะเป็นที่สุดและมีผลเป็นกฎหมาย
จะมีการปฏิรูปบางเรื่องให้เสร็จตามกำหนดเวลาและมีการปฏิรูปในเรื่องอื่นๆอีกมากน้อยเท่าใดก็ได้
ปัญหา คือ จะเป็นการปฏิรูปจริงหรือไม่และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยประชาชนมีส่วนร่วม หรือไม่ และภายใต้สภาพที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากน้อยเพียงใด
เห็นการละเมิดสิทธิ จำกัดเสรีภาพและการคุกคามตามอำเภอใจในช่วงนี้แล้ว ทำให้นึกว่าขนาดยังไม่ได้ลงประชามติยังทำกันขนาดนี้ ถ้าร่างนี้ผ่านขึ้นมา จะขนาดไหน จะมิอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแล้วและยิ่งทำตามอำเภอใจมากขึ้นหรือ
เสียงทักท้วงคัดค้านคงไม่มีน้ำหนักอย่างน้อยๆก็ต้องระยะหนึ่ง
ที่สำคัญ คือ เมื่อมีการออกกฎหมายหรือออกคำสั่งที่มีผลเป็นการออกกฎหมาย การจะแก้ไขจะต้องทำโดยการออกพระราชบัญญัติ และถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูป จะต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งจะมีสว. ที่มาจากการลากตั้ง 250 คนรวมอยู่ด้วย
เมื่อร่างผ่านแล้ว อะไรๆที่แก้ยากจะเกิดขึ้นอีกมากมายจริงๆครับ
นี่เป็นเหตุผลสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่ผมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้ครับ


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar