onsdag 4 november 2015

ข่าวทั่วไทย ภาพและเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทย สังคมที่มีความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น มีระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย สังคมที่มีคนจนด้อยโอกาสมากกว่าคนรวย สังคมที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการชี้นำ ใช้อำนาจเหนือรัฐของครอบครัวเพียงไม่กี่ตระกูล..ข่าวเหล่านี้คือกระจกสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย..

ข่าวสดออนไลน์(หมายเหตุ-(ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับดารา) เกี่ยวกับ "ราคาเครื่องประดับ?"และปลุกจิตสำนึกให้คนผู้มีอันจะกินแบ่งกำไรส่วนเกินคืนใหแก่สังคมบ้าง   ราคาเครื่องประดับแต่ละชิ้นสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาสในสังคมได้มีการศึกษามีอยู่มีกิน  สังคมไทยคงจะสงบมีสภาพที่ดีน่าอยู่อาศัยไม่วิปริตเสื่อมโทรมเจ็บป่วยเกินจะเยียวยาเดือดร้อนกันถ้วนหน้าเวลานี้)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar