onsdag 23 december 2015

ตามสูตร 'มีชัย' ยันต้องมีนิรโทษกรรมให้ คสช. ในรัฐธรรมนูญใหม่....

prachatai.23 ธ.ค.2558 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า การประชุมแม่น้ำ 5 สายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ฝากอะไรมายังกรธ.เป็นพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นการหารือเกี่ยวกับการทำแผนปฏิรูปประเทศและการแถลงผลงานของรัฐบาล
ส่วนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นหรือไม่ที่ต้องบัญญัติการนิรโทษกรรมให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประธานกรธ.กล่าวว่า คงต้องกำหนดไว้เหมือนรัฐธรรมนูญในอดีต เพราะเป็นสูตรที่ต้องมีไว้ในรัฐธรรมนูญ
นายมีชัย เปิดเผยความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้ได้พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างของวุฒิสภา(ส.ว.) เสร็จสิ้นแล้ว โดยส.ว.จะแบ่งตามกลุ่มวิชาชีพ 20 กลุ่ม ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งส.ว.ทางอ้อมไว้ในร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.ต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีกี่มาตรา คงต้องให้การพิจารณาในหลักการและเนื้อหาให้เสร็จสิ้นก่อน
ผู้สื่อข่าวประชาไทรายงานเพิ่มเติมว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 48 ได้บัญญัติการนิรโทษกรรมคณะ คสช. ไว้ทั้งกระทําในวันที่ 22 พ.ค. 57 หรือก่อนหรือหลังวันนั้นดังนี้
"บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งได้กระทําเนื่องในการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับคําสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระทําไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทําดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทําอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทําในฐานะตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทํา หรือผู้ถูกใช้ให้กระทํา และไม่ว่ากระทําในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทํานั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar