onsdag 16 december 2015

๑๖ ธ.ค...งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "สมเด็จพระสังฆราช"

http://www.matichon.co.th/online/2015/12/14502647121450275109l.jpg
เมื่อเวลา 16.28 น. วันที่ 16 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย


เมื่อเสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ 15 รูปสวดศราทธพรตคาถา แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะ ถวายศีล จบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชวงศ์เสด็จไปยังพระเมรุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สำหรับพระศพทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบ พระสงฆ์ 15 รูปสวดศราทธพรตคาถา จบแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ พร้อมด้วยตู้สังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์

จากนั้นเวลา 17.19 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี วางข้างพระโกศพระศพ และทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟที่ชนวนตำรวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ ทรงกราบราบ 3 ครั้ง แล้วเสด็จลงจากพระเมรุไปประทับบนพลับพลาอิศริยาภรณ์  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ต่างประเทศ ขึ้นถวายพระเพลิงตามลำดับ

จากนั้น เวลา 17.28 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จขึ้นถวายพระเพลิงตามลำดับ และคณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ และข้าราชการ ขึ้นถวายพระเพลิงตามลำดับ ได้เวลาสมควร เสด็จฯ กลับ

สำหรับคณะบุคคลที่มาร่วมในพระราชพิธีในครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา คณะองคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ นพ.เกษม วัฒนชัย นายอานันท์ ปันยารชุน นายจรัญ ภักดีธนากุล ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิสกุล ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ดร.จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา เป็นต้น

จากนั้น เวลา 20.15 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงพระศพ (จริง)

เมื่อเสด็จขึ้นพระเมรุ ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ 5 รูป จนครบ 10 ไตร 10 รูป ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟชนวนซึ่งตำรวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ ทรงกราบราบ 3 ครั้ง เสด็จลงจากพระเมรุไปประทับที่พลับพลาอิศริยาภรณ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ขึ้นถวายพระเพลิง ข้าราชการทหาร พลเรือน ขึ้นถวายพระเพลิง ตามลำดับ ได้เวลาสมควร เสด็จฯ กลับ
        
      >> คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar