måndag 28 december 2015

ปฎิรูปสังคม... ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นในสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงจะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปได้..

matichononline

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar