torsdag 7 april 2016

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์...เรื่อง ‘ไม่รับ’ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ

Prachatai
Prachatais foto.

“คณะนิติราษฎร์ไม่อาจเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ และขอแสดงเจตจำนงให้ปรากฏต่อสาธารณะว่าคณะนิติราษฎร์ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ คณะนิติราษฎร์เห็นว่าผู้ที่ถือครองอำนาจรัฐสมควรยุติกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และคืนอำนาจการตัดสินใจจัดทำรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองต่อไป”
นิติราษฎร์ออกแถลงการณ์ ‘ไม่รับ’ ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมวิจารณ์ทุกประเด็น

อ่านเพิ่มเติมทั้งหมด - http://prachatai.org/journal/2016/04/65115Inga kommentarer:

Skicka en kommentar