fredag 8 april 2016

ปลุกระดม...เรียกร้อง....ร้องเรียน..

matichononline


(หมายเหตุ-เฒ่าอัลไซเมอร์วัย ๙๗ปี ผู้ไม่ปล่อยวางยึดติดมัวเมาหลงไหลในอำนาจ"ผูกขาดทำลายชาติ"ไว้แต่เพียงผู้เดียว  วันนี้โผล่หน้าออกมาปลุกระดมสร้างความแตกแยกให้คนในสามจังหวัดภาคใต้   )

(หมายเหตุ-สตง..ทำผิดอะไร??ต้องขอพระราชอภัยโทษ??รูปหล่อสมเด็จบุรพกษัตริย์ )
ผู้ว่า สตง.ถวายพานพุ่มขอพระราชอภัยโทษเบื้องหน้ารูปหล่อสมเด็จบุรพกษัตริย์ 7 พระองค์ที่อุทยานราชภักดิ์หัวหิน วันที่ 8 เมษายน ที่อุทยานราชภักดิ์ ภายในโรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)…

?????ร้องเรียน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีนักเรียนประท้วงการบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทีปักกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกสร) คลอง 5


(เรียกร้อง???ขอสวัสดิการ?จากการปกครองในระบอบเผด็จการทรราช?)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายผู้สูงอายุ…(หมายเหตุ-สังคมรัฐสวัสดิการในประเทศสวีเดน (แบบเข้าใจง่ายไม่ยาว)  สังคมรัฐสวัสดิการที่มีความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมน้อยมากแทบจะมองไม่เห็น  นโยบายของรัฐคือการสร้างคนให้มีคุณภาพ ให้การศึกษา สร้างงาน สร้างงานอาชีพรองรับให้คนในสังคมมีงานทำมีรายได้เลี้ยงตัวเอง 
เริ่มที่วางนโยบายให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน(เรียนฟรี) จากระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  (สำหรับชั้นอนุบาลวัยก่อนเรียนผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเองคิดตามรายได้ของผู้ปกครองเด็ก)  เมื่อจบการศึกษาแล้วทุกคนสามารถมีงานทำ มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ไม่เดือดร้อน  ทุกคนจะได้รับสวัสดิการทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน  ลูกเข้าโรงเรียน  การรักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิการช่วยเหลือต่างๆด้วย 
เมื่อคนมีงานทำมีรายได้  รัฐมีการจัดเก็บภาษีเข้ารัฐ ไม่ว่าข้าราชการ พนักงานภาคเอกชน กรรมกร ลูกจ้าง คนขับแท็กซี่ คนทำความสะอาด แม่ค้า  ซึ่งทุกคนเมื่อเกษียณหยุดทำงานจะได้รับเงินบำนาญจากรัฐ "เงินสะสมที่เสียภาษีให้รัฐตลอดระยะเวลาที่ทำงาน"
การจ่ายภาษีรายได้ให้รัฐจะเก็บแตกต่างกันขึ้นอยู่ตามรายได้ของผู้เสียภาษี (ผู้มีรายได้สูงต้องจ่ายภาษีระหว่าง50%ขึ้นไป) สำหรับภาษีขั้นต่ำสุดอยู่ระหว่าง29%-30% ขึ้นไป    ผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าทำไมระบบการการเก็บภาษีจึงแตกต่างกันมากระหว่างคนมีรายได้สูงกับคนรายได้ธรรมดา  คำตอบคือเมื่อหักลบภาษีแล้วทำให้รายได้ของคนในสังคมไม่แตกต่างกันมากนัก (ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำสังคมในสังคมมีไม่มาก และเงินภาษีที่ได้ก็นำมาคืนให้สังคมในรูปสวัสดิการต่างๆ  สำหรับคนเสียภาษีมากขณะที่ทำงานเมื่อเกษียณแล้วจะมีรายได้จากเงินบำนาญมากกว่าคนจ่ายภาษีต่ำ)  
ดังนั้นการสร้างสังคมรัฐสวัสดิการ ไม่ใช่คิดแล้วจะทำได้ทันที   ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้มาอาศัยความพร้อมหลายปัจจัย  สำคัญที่สุดเริ่มที่ระบอบการปกครอง? รัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองประเทศ?  ต้องเป็นประชาธิปไตย และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม(รัฐธรรมนูญสวีเดนมีฉบับเดียวที่ใช้มานานจนถึงปัจจุบันหลังจากมีการเปลียนแปลงการปกครองมาและทหารสวีเดนไม่เคยทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง) คนพร้อมเสียสละเลิกเห็นแก่ตัวปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติเพื่อร่วมกันสร้างสังคม? 

สำหรับประเทศไทยที่เป็นรัฐเผด็จการภายใต้ระบอบการปกครองแบบเผด็จการโบราณล้าหลังไม่เป็นประชาธิปไตย สังคมเหลื่อมล้ำหลากหลายชนชั้น   มองดูแล้วคงอีกนาน พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติ คงต้องรอ..รอ.รัฐสวัสดิการ อีกนานหลายชั่วอายุคน ...)

 ............................................


บทเพิ่มเติม....
การเมืองการปกครอง
สวีเดนมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2352 ส่วนรัฐสภาใช้ระบบสภาเดี่ยว คือ สภาริกสดอก (Riksdag) มีจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 349 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน มีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี
การปกครองในระดับภูมิภาคประกอบด้วย 21 มณฑล (län หรือ county) โดยรัฐบาลกลางมีข้าหลวงมณฑลเป็นผู้แทนและมีคณะกรรมการบริหารมณฑล ข้าหลวงมณฑลได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางให้ดำรงตำแหน่งวาระ 6 ปี โดยมักจะคัดเลือกมาจากนักการเมือง แต่บุคคลเหล่านี้จะต้องลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของการบริหารมณฑล ภารกิจส่วนใหญ่ของการบริหารมณฑลมีลักษณะเป็นงานส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ละมณฑลมีสภามณฑลที่มาจากการเลือกตั้ง สภานี้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านอนามัยและสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการให้บริการในโรงพยาบาล การจัดการศึกษาบางประเภทและ การฝึกอาชีพ สภามณฑลมีสิทธิที่จะเก็บภาษีรายได้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายได้ นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในสวีเดนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งในสภาเทศบาลและสภามณฑล
ในแต่ละมณฑลจะมีหลายเทศบาล ปัจจุบัน มี 288 เทศบาล (Kommun) โดยแต่ละเทศบาลต่างมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างรัฐบาลกลางและเทศบาล
จากการจัดลำดับของ Transparency International กรุงเบอร์ลิน ได้ยกให้สวีเดนอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลกในฐานะประเทศที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2556)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar