fredag 26 februari 2016

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งขบวนการประชาธิปไตยขึ้นทั่วประเทศ !!

หลักการขั้นพื้นฐานในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย วิวัฒนาการของประชาธิปไตยต้องเริ่มจากสังคมรากหญ้าค่อยๆพัฒนาให้สูงขึ้นไป เรื่อยๆ จากต่ำไปสูง เพราะประชาชนในระดับรากหญ้าหรือระดับพื้นฐานของสังคมย่อมรู้จักความต้องการ ของตนเองว่าต้องการอะไร ความต้องการเรื่องปากท้อง มีที่ทำมาหากิน มีที่อยู่อาศัย ความต้องการทางสังคม โดยให้มีความเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม มีการปกครองภายใต้กฏหมายเดียวกัน ความต้องการทางด้านสาธารณสุขต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน และระบบสื่อสารอย่างเสรี สร้างความสามัคคี ดูแลความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน เหมือนฉันพี่น้องตามหลักของประชาธิปไตยหรือประชามติ การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมและพัฒนาจากต่ำไปหาสูง จากความเป็นไปได้สู่ความเป็นจริง เป็นสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมทุกระดับโดยไม่ผิดต่อกฏหมาย เหมือนกับการจัดตั้งสมาคมหรือตั้งพรรคการเมือง ย่อมเป็นสิทธิที่ควรมีควรได้ของมนุษย์ในสังคมทุกชนชั้น ในการพํฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจและมีการตื่นตัวทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคมและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของหมู่สมาชิกฝ่ายประชาธิปไตยให้พัฒนา ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในทุกระดับทั่วประเทศ

ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวียสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตยขึ้นทั่วประเทศ


ขอสนันสนุนการก่อตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตย
การ ก่อตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตย  เป็นความคิดริเริ่มที่ดีเหมาะสมกับสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยใน ปัจจุบัน  เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ในสังคมตามหลักของปรัชญา ที่ว่า สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
การ ก่อตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตยก็เป็นไปตามกฏเกนฑ์ธรรมชาตินี้  คือมีการเริ่มต้นและพัฒนาจากต่ำไปหาสูง  จากความเป็นไปได้สู่ความเป็นจริง  การก่อตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตยเป็นสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมทุกระดับโดยไม่ผิด ต่อกฏหมาย  เหมือนกับการจัดตั้งสมาคมหรือตั้งพรรคการเมือง ย่อมเป็นสิทธิที่ควรมีควรได้ของมนุษย์ในสังคมทุกชนชั้น
การ ที่คนเสื้อแดงก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมาเป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตย ขั้นพื้นฐานของสังคมในระดับรากหญ้า จะเป็นองค์กรที่ช่วยให้ความรู้อบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน หมู่สมาชิกเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้รับรู้ถึง สภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันของสังคมไทย เรียนรู้ถึงสภาพการอยู่ร่วมกันด้วยหลักการของประชามติ หรือประชาธรรม ที่มีการเคารพในสิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน
การก่อตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตยจะสามารถพัฒนาและขยายไปเป็นองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นในระดับตำบล  อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัดทั่วประเทศ
แนว ความคิดหมู่บ้านประชาธิปไตยเป็นความคิดริเริ่มที่ทำให้เกิดมีระบอบประชาธิปไตย อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในสังคม  สามารถปฏิบัติได้ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง  การบริหารจัดการท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือร่วมมือกับองค์กรของรัฐ  โดยฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายที่มีแนวคิดเพื่อประชาธิปไตยทุกกลุ่มทุกองค์กรจะ สามารถเลือกตัวแทนของตนเข้าไปมีส่วนบริหารได้ ในทุกภาคส่วนของสังคม
วิวัฒนาการ ของประชาธิปไตยต้องเริ่มจากสังคมรากหญ้าค่อยๆพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากต่ำไปสูง  เพราะประชาชนในระดับรากหญ้าหรือระดับพื้นฐานของสังคมย่อมรู้จักความต้องการ ของตนเองว่าต้องการอะไร  ความต้องการเรื่องปากท้อง  มีที่ทำมาหากิน  มีที่อยู่อาศัย ความต้องการทางสังคม โดยให้มีความเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม มีการปกครองภายใต้กฏหมายเดียวกัน  ความต้องการทางด้านสาธารณสุขต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน และระบบสื่อสารอย่างเสรี  สร้างความสามัคคี  ดูแลความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน เหมือนฉันพี่น้องตามหลักของประชาธิปไตยหรือประชามติ
การ ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง (ประชาธิปไตย) จะสามารถดูแล และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนรากหญ้าได้อย่างทั่วถึง เพราะประชาชนในหมู่บ้านท้องถิ่นแต่ละคนแต่ละครอบครัวย่อมรู้จักคุ้นเคยกัน เป็นอย่างดี สามารถดูแลและรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง  มีการสอดส่องไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาก่อกวนทำลายหรือทำร้ายคนในหมู่บ้านเสื้อ แดงได้  ป้องกันโจรผู้ร้ายป้องกันยาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมและลูกหลานของหมู่บ้าน  ดูแลเรื่องการศึกษาในโรงเรียนไปจนกระทั่งตรวจสอบการคดโกงคอรัปชั่นในหมู่ข้า ราชการปกครองในระดับท้องถิ่น ตลอดจนถึงพวกแกนนำที่เป็นนักฉวยโอกาสที่ทำนาบนหลังคน พวกที่รับใช้เจ้าที่ทำการขัดขวางวิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
การ ก่อตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตยยังเป็นพื้นฐานสำหรับให้การศึกษายกระดับความรู้ความ เข้าใจและมีการตื่นตัวทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคมและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของหมู่สมาชิกฝ่ายประชาธิปไตยให้พัฒนา ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆในทุกระดับทั่วประเทศ
เราจึงขอสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการขยายการจัดตั้งหมู่บ้านประชาธิปไตยขึ้นในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีวินัย มีการปิดลับ เป็นรูปการจัดตั้งในวงจำกัดที่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ เพื่อไม่ให้ฝ่ายศัตรูเข้าแทรกแซง
ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย
Thai  Democratic Movement  In Scandinavia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar