torsdag 11 februari 2016

ร่างรัฐธรรมนูญเจ้ากรรม

โดย วีรพงษ์ รามางกูร

คลิกอ่าน-http://www.matichon.co.th/news/34022
พิธีกรรมหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารก็คือการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประเพณีปฏิบัติกันตามธรรมดา พิธีกรรมเช่นว่านี้เป็นของธรรมดาของประเพณีการปกครองของไทย…
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar