onsdag 19 oktober 2016

สังคมจะสงบสุขพัฒนาขับเคลื่อนไปได้...ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศต้องเป็นกฎหมายที่เหมาะสมกับยุคสมัยบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมมาตรฐานเดียวกับทุกคนในสังคม ..

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ "ร.ต.ภัฏณัท เลิศชัยกุล" กรณีสั่งรุมซ้อมพลทหารทรงธรรมจนตาย
http://www.matichon.co.th/news/328095

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร โดยมีเนื้อหาว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar