måndag 31 oktober 2016

สิบเก้าวันผ่านไป .ประเทศไทยว่างเว้นกษัตริย์ นับเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งตารอคอยวันที่องค์รัชทายาทขึ้นครองราชย์...

"การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระท้อนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย"
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar