fredag 7 oktober 2016

Chaturon Chaisang.....สิ่งที่ 'รัฐประหาร 2549' ทิ้งไว้กับสังคมไทย.

สิ่งที่ 'รัฐประหาร 2549' ทิ้งไว้กับสังคมไทย
การรัฐประหารหลายครั้งในอดีตทำให้บ้านเมืองอยู่ภายใต้การปกครองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยไปอีกนานหลายปี มีบ้างเมือนกันที่ผู้มีอำนาจหรือระบบที่เกิดจากการรัฐประหารอยู่ได้ไม่นานก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไป การรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 จัดอยู่ในประเภทแรก ซึ่งมีความพิเศษมากขึ้นอีกด้วยเนื่องจากการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหลังการรัฐประหารครั้งนั้น ในที่สุดก็เผชิญกับการรัฐประหารอีกครั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557
ผมเคยพูดถึงความเสียหายที่เกิดจากการรัฐป...คลิก-อ่านต่อ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar