torsdag 21 juli 2016

ด่วน! นายกฯหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจ ม.44 ฟันข้าราชการประจำ-การเมือง กว่า 60 คน


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ระบุว่า…

วันนี้ (21 ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์…
ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 42/2559 เรื่อง การดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าเงิน ระบุว่า

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar