lördag 30 juli 2016

Watana Muangsook..."ระวังถูกเผด็จการโกง".


Watana Muangsook's photo. 
"ระวังถูกเผด็จการโกง"
มาตรา 62 วรรคสองแห่ง พรบ. ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ที่อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มี สิทธิออกเสียง คือช่องทางที่อาจนำไปสู่การโกงการออกเสียงประชามติได้ ถึงแม้เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ป้องกันโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ที่สามารถจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงที่อยู่ใน พื้นที่ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทาง หรือคนพิการ หร.....คลิกอ่านต่อ-..See More

"7 สิงหา วันของประชาชน"
หลายท่านสอบถามผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากประชาชนไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ผมตอบไปว่ากระบวนการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเผด็จการจะจบลงทันที เพราะแม้จะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ปิดกั้นและเต็มไปด้วยการข่มขู่คุกคามผู้ เห็นต่าง แต่เมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจได้ออกมาแสดงเจตนา "ด้วยตัวเอง" แล้วว่า ประชาชนต้องการประชาธิปไตยและต้องการเป็นผู้กำหนดอนาคตและวิถีทางทางการ เมืองของตัวเอง คสช. จึงไม่อาจบิดพริ้วหรืออ้างเป็นอย่างอื่นได้อีกนอกจากจะต้องปฏิบัติตามด้วย การแก้ไขรัฐ..
.คลิกอ่านต่อ-See More
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar