lördag 2 juli 2016

ระบบการเมืองไทย..พรรคการเมือง...นักการเมือง. ที่ไม่ยอมพัฒนากี่ปีกี่ชาติก็ยังเหมือนเดิม ตรฐานการทำงานขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ไม่สร้างสรรค์ยังล้าหลังด้อยพัฒนา ต่างกันมากกับระบบการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง ในประเทศที่สังคมพัฒนาเจริญแล้ว ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อรับใช้ประชาชน

เบื้องหลัง ปชป.พลิกบท "ถาวร" คบคู่แข่ง "เพื่อไทย" เกมเฉพาะกิจการเมือง(หมายเหตุ- เรื่องการเมืองที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนไม่ว่าจนหรือรวย  ทุกคน  ทุกชนชั้น  ทุกสาขาอาชีพ "ตั้งแต่เกิดจนตาย" ดังนั้นจึงเป็นสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมของทุกคน ต้องตื่นตัวติดตามให้ความสนใจ
การเมืองจึงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของพรรคการเมือง  นักการเมือง หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   มาคิดตัดสินใจแทนคนไทยทั้งประเทศได้
เพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนไทยทั้งประเทศร่วมกันทุกคน  ต้องมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะ " ยอมรับหรือปฎิเสธ" 
ประเทศไทยเกิดปัญหาวิกฤติวุ่นวายไม่สิ้นสุด  ก็เพราะการจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชน "  ปิดหู ปิดตา  ปิดปาก"ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมไม่รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนนั่นเอง  ...
สองปีผ่านไป  ประชาชนไทยฉลาดขึ้นก้าวทันสถานการณ์บ้านเมืองไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมา
ฝากถึง คสช. พรรคการเมือง  นักการเมือง  ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ทันสมัยเป็นแบบสากล  ยังไม่สายเกินไปนะ   ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar