fredag 1 januari 2016

Jakrapob Penkair....พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

 Jakrapob Penkair
พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จาก จักรภพ เพ็ญแข:
พี่น้องร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เคารพครับ ผมห่างหายจากพี่น้องไปบ้าง ก็เพราะผมคอยจังหวะเวลาอันเหมาะสมที่เราจะฟื้นฟูประเทศชาติของเราให้พ้นจากความโง่เขลาแห่งชาติครั้งใหญ่ในขณะนี้
พวกเราชาวประชาธิปไตยมีปัญญา เราก็ควรเห็นใจพี่น้องร่วมชาติอื่นๆ ที่บางคนก็เล่าเรียนทางโลกมามาก แต่กลับมีสภาพของความขลาดเขลาทางปัญญา กลัวเสียประโยชน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ตัองเกิดขึ้นแน่ในบ้านเมืองนี้
กลัวแม้จนกระทั่งสัจธรรมที่ตนก็รู้แน่อยู่แก่ใจว่าถูกต้องและเป็นเช่นนั้น จนต้องยอมศิโรราบกับโจรติดอาวุธที่ไร้ปัญญาความสามารถ เอาคนเยี่ยงนั้นมาเป็นนายเหนือหัวของตัวเอง
ผมขออวยพรให้พวกเราทุกคนยึดมั่นกับสัจธรรมที่ว่า เรามนุษย์เกิดมาย่อมมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ระบบสังคมทุกส่วนโดยเฉพาะระบอบการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ต้องถูกปรับเปลี่ยนให้สะท้อนการยกระดับความเป็นมนุษย์เช่นนั้นอย่างไม่ให้เป็นอื่นไปได้เลย เมื่อเราใจมั่นคงเช่นนั้นแล้ว ก็จะเกิดสติปัญญา ขันติธรรม และความเข้มแข็งที่จะผลักดันบ้านเมืองให้ไปข้างหน้าได้ ไม่มีสภาพตกหล่มอยู่บนเกวียนเทียมควายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
สวัสดีปีใหม่ครับ! - จักรภพ เพ็ญแข

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar